ANA SAYFA
OKSİMER
YORUMLAR
İLETİŞİM

OZON NASIL ETKİ GÖSTERİR?

Ozonun kan ve dokulardaki şekline ozonoid denir. Ozon vücutta aminoasitlere ve yağlara(lipid) bağlanarak hidrojen peroksidleri ( H2O2) oluşturur. Bu hidrojen peroksidlerde biyolojik olaylar zincirini başlatır.

Ozonun Genel Etkileri

 • Medikal Ozon, hızlıca vücut sıvılarında çözünür.
 • Oksijen, plazmada Hb ile bağlanarak oksijenasyonu artırır.
 • Tek oksijen atomu ise; plazmada bulunan antioksidan maddeler ile reaksiyona girer.
 • Reaksiyona giren maddeler lipidler, protein, sülfür grubu içeren aminoasitler, doymamış hidrokarbonlar, askorbik asit, ürik asit ve kan hücreleridir.
 • Reaksiyon sonucu başta peroksidaz (H2O2) olmak üzere yeni kimyasal bileşikler oluşur.

 • Hidrojen Peroksit (H2O2) Etkisi
 • H2O2, ozonun kimyasal elçisidir.
 • Medikal Ozon'nun etkisi H2O2 düzeylerinde artış ile sağlanır.
 • Uygulanan plazmada, H2O2 üretimi hızlı ve ölçülebilir olarak artar aynı şekilde azalır.
 • H2O2, vücudun enzimatik antioksidan sistemlerinde (GSH, KATALAZ ve GSH-Px) redüksiyon tepkimelerine neden olur.
 • Reaksiyonlar enzimatik antioksidan sistemi aktive eder.

 • Ozonun Analjezik Etkisi
 • Ozon, Araşidonik asit reaksiyonları zincirini etkileyerek çeşitli hücresel reaksiyonları düzenleyen prostaglandinler üzerinde etki gösterir, böylece anti-enflamatuar etkiler açığa çıkar.
 • İskemi ve venöz stazı düzeltmesi.
 • Doku oksijenasyonunun artışı sayesinde hücre metabolizması arttığı gibi hücresel atık birikimlerinin hücre dışına atılması da artar, ağrı reseptörlerinin aktive olması durur.
 • Ozonun hücre membranında katyon anyon dengesi üzerinde modülasyon etkisine bağlı olan analjezik etkisi vardır.
 • Kıkırdak dokusundaki katabolik enzimlerin inhibisyonu sonucu ağrıda azalma meydana gelir.
 • Nulkeus Pulpozusta bulunan Proteoglikanlar üzerine anti-oksidan etki.
 • SSS'de , cGMP(siklik guanozin monofosfat) protein kinaz artışı , vasküler vazodilatasyon (Kas ve Beyin) ile kaslarda gevşeme ve ağrıda azalma.

 • Ozonlu serum fizyolojik solüsyonunun infüzyonundan sonra; Ratların beynindeki biyoelektriksel aktivitede artma olduğu, bunun sonucu olarak SSS fonksiyonu, opioid sistemin aktivasyonuna bağlı olarak ağrı refleksinin baskılanması ile karakterize bir durumdur.

  Ozonun Antimikrobiyal Etkisi
 • Güçlü oksidatif özelliklerinden dolayı tüm bakteri, virüs, mantar türlerine ve protozoalara karşı öldürücü etki gösterir.
 • İnsan hücrelerinin güçlü bir antioksidan sistemi olduğu için bu oksidatif özellikler insan hücrelerine zarar vermez.
 • Bakterisidal etki; Fosfolipidlerin ve lipoproteinlerin oksidasyonunun neden olduğu bakteriyel hücrelerin membran bütünlüğünün bozulması ile oluşur.
 • Gram-pozitif bakteriler farklı zar yapılarında dolayı daha duyarlıdır.
 • Ozon mikroorganizmaların içine nüfuz eder ve kapalı DNA plazmidlerini açık plazmidlere dönüştürür. Böylece bakterinin proliferasyonunu durdurur.
 • Ozon, virüsün membran polipeptid zincirlerini tahrip edip virüsü hedef hücrelere bağlanmasını ve RNA'sını kopyalamasını engeller. Böylece virüs çoğalamaz.
 • Kapsüllü virüsler ise ozona daha duyarlıdır, kapsülleri lipid içerdiği için ozonla tepkimeye girer ve tahrip olur.

 • Ozonun Antioksidan Etkisi
 • Ozon kimyasal yapısı itibariyle radikal özelliği taşımamakla birlikte, florin ve persülfattan sonra, bilinen üçüncü en güçlü oksidan maddedir.
 • Ozon lipid peroksidasyonu ile antioksidan savunma sistemi arasında dinamik bir denge kurmaktadır.
 • Yapılan çok sayıdaki araştırma ozonun terapötik dozlarının antioksidan sistemleri stimüle ettiğini ve lipid peroksidasyon (LPO) şiddetini düşürdüğü göstermiştir.
 • Ozon terapi sırasında LPO'nun bir ara ürünü olan malonik dialdehit düzeylerinde ortalama % 119,4 düzeyinde artış olur.
 • Antioksidan sistem malonil dialdehit formasyonu üzerinden LPO zinciri oluşum safhasında devreye girer: Zincir reaksiyonu kırılır ve malonil dialdehit inaktive olur.
 • Süperoksit dismutaz ve katalaz gibi antioksidan enzimlerin aktivasyonu sırasıyla %45,4 ve %34,9 oranında artar.

 • Ozonun İmmünostimulan Etkisi
 • Makrofaj ve lökosit membranlarının ozona maruz kalması sonucu oluşan sekonder sitokinler ve lemfokinler (lenfositlerden salgılanan sitokinler) üzerinden gerçekleşir.
 • Bu maddeler hem T-hücreleri üzerinden gerçekleşen hücresel bağışıklık, hem de antikorlar üzerinden işleyen hümoral bağışıklıktan sorumludur.
 • İnterferon seviyesini belirgin olarak arttırır. (Gamma interferon ozon uygulamasından sonra yaklaşık 3-4 kat artar)
 • TNF (tümör nekroz faktörü) oluşumunu 400-500 kez stimule eder.
 • İmmün sistem ana maddesi sayılan İL-2 sekresyonunu stimule eder.
 • Peroksit formasyonu yoluyla (özellikle kronik enfeksiyoz hastalıklarda) fagositoz aktivasyonunda belirginleşme olur.
 • Fagositozun bozulmuş tüm evreleri düzelir.
 • Sitokinlerin hafif stimülatörü gibi davranarak periferik dolaşımdaki mononükleer hücreleri etkiler.
 • İmmün sistem ve vücudun diğer sistemleri arasında bir bağ olarak görev görür.

 • Ozonun Periferik Kan Dolaşımına Etkileri
 • Ozon terapi Nitrik Oksit (NO) oluşturarak damarların elastikiyetini koruduğu ve oluşan plakları uzaklaştırarak dolaşımı uyardığı için dolaşım bozukluklarında tedavisinde ve organ fonksiyonlarının tekrar canlandırılması için kullanılmaktadır.
 • Kan damarlarını esnek ve elastik tutar.
 • Plak oluşumunu yavaşlatır. Ateroskleroz engeller.
 • Plağın erimesine yardımcı olur.
 • Kan akımını düzenler.
 • Periferik kan dolaşımında ve mikrosirkülasyonda artış.
 • Ayrıca vasodilatatör etkilere de sahiptir. Vazodilatör etkiyi prostasiklin sentezini uyararak yapar.
 • Ozon doza bağlı olarak trombosit fonksiyonlarının artışına neden olmakta.
 • Buna bağlı olarak trombositler de bulunan büyüme faktörlerini salarak iskemi ve ülserli hastalarda iyileşmeye olumlu katkı sağlamaktadır.

 • Ozonun Karbohidrat, Protein ve Lipid Metabolizmasına Etkileri
 • Ozon tedavisinde kan glukozunda azalma görülür. Bu azalma glukoz-6-fosfat-dehidrogenaz aktivitesinde artışa ve bu enzimin heksozaminofosfat şantında yer alan reaksiyonlarda kullanımının artışı ile yapar.
 • Kreps döngüsünde ATP' yi artırır.
 • 2,3-difosfogliserat (DPG) enziminde çok belirgin yükselme görülür.
 • Kan laktat ve piruvatlarında da azalma meydana gelir. Bu azalma, 2,3-difosfogliseratların oluşum sürecinde karbonhidrat metabolizmasının yetersiz oksidize olmuş ürünlerinin kullanılmasıyla açıklanır.
 • Ozon tedavisi, pentoz fosfat siklusu ve aerobik glikolizi uyararak, glukozun hücre membranına penetrasyonuna artırmasıyla hücreye girişini artırır. Glukozun hücerye girmesi ile hiperglisemi azalır.
 • Diyabetli hastalarda oksijene afinitesi yüksek glikolize hemoglobin (HbA1C) artışı vardır. Bunun sonucu olarak doku hipoksisi olur. Doku hiposisi ve HbA1C hastalığın şiddetini belirlediğinden hasta takibinde kullanılmaktadır.
 • Hipoksi ozon tedavisi ile ortadan kaldırıldığından HbA1C düzeyi azalır.
 • 2,3-difosfogliserat Hb'nin oksijene affinitesini azaltır.
 • Ozon tedavisi 2,3-difosfogliseratı artırır. Ve Hb-O2 diassosiasyon eğrisini sağa kaydırarak, dokulara oksijen salınımını artırır.

 • HbO2 + 2,3 DPG = Hb 2,3 DPG + O2

 • Ozon tedavisinden sonra arteryel pO2 seviyesinde artış, pCO2'de azalma , asit baz dengesinde dengelenme olur.
 • Antioksidan sistemini uyarmasının ve dolaşımdaki lipidlerle doğrudan etkileşime girerek yağ asitlerinin beta oksidasyonunu aktive etmektedir.
 • Ozon; hepatositlerde, yağlı bileşikler şeklindeki enerji kaynaklarının karbonhidrat türü enerji kaynaklarına dönüşme işlemlerinde hem yapısal hem fonksiyonel mekanizmaları aktive ettiğinden karaciğerin yağlı dejenerasyonu da meydana gelmez.
 • Ozon aktive olmuş asetaldehitle reaksiyona giren lipoik asidi oksidize eder.
 • Özellikle kolesterin ve lipoproteinlerin aterojenik fraksiyonlarında olmak üzere plazma lipidlerinde ve karbonhidratlarda bir azalma meydana gelir. Buda aterosklerotik damar hastalıklarına etkisi bakımından çok önem taşır.
 • Membran kolesterinlerinde meydana gelen azalma membran akışkanlığının normalize olmasına yol açarak hemoreolojiyi (kan akımı dinamiklerini) düzeltir, membrana bağımlı enzimlerin fonksiyonunu düzenler, ve hastanın kliniğinde gözle görülür düzelme sağlar.
 • Aterosklerotik damar hastalıklarına etkisi bakımından çok önem taşır.

 • Ozonun Detoksifikasyon Etkisi
 • Ozonun detoksifiye edici etkileri hepatositlerdeki mikrozomal sistemin aktive olması ve karaciğerin filtrasyon işlevinin artması üzerinden gerçekleşir.
 • Vücuttaki fenoller, pestisitler, ilaç atıkları, toksik asidik maddeler ve diğer serbest radikalleri azaltarak detoks etkisi oluşturur.

 • Ozonun Hematolojik Etkileri
 • Eritrositlerin elastikiyetini arttırarak kapillerden geçişini hızlandırır.
 • Kanın dokulara oksijen bırakma yeteneğini sağlayan 2,3 DPG miktarında artış meydana gelir.
 • Lökositlerin oluşumunu arttırır, fonksiyonlarını düzenler.
 • Kan pıhtılaşma eğiliminde azalma.
 • Hemopoezin stimülasyonu.
 • Arter kanında oksijenin parsiyel basıncında anlamlı yükselme, karbondioksit parsiyel basıncında ise anlamlı düşme; ve hemoglobin düzeylerinde artış tespit edilmiştir.
 • Ozon tedavisi ile oksihemoglobin dissosiyasyon eğrisi etkileyerek, böylece dokulara oksijen temin edilmesi artmış olur.

 • HbO2 + 2,3-DPG = Hb2,3-DPG + O2

 • Ozon tedavisinden sonra venöz kandaki parsiyel oksijen basıncının 40'dan 20 mmHg'ya düşmesi ozon otohemoterapi sonrasında dokuların nasıl bol oksijenlendiğine dair bir kanıttır. Doku oksijenasyonunun yanı sıra, kanın asit-baz dengesini de düzeltiği, mikrosirkülasyonun ve kanın reolojik özelliklerinin (akışkanlığının) düzeltiği görülmüştür.
 • Ozonlandıktan sonra kan normalde taşıdığından 2-10 kat daha fazla oksijen taşımakta bunun nedeni otohemoterapi işleminden sonra oksijen kanda sadece eritrositlerde bulunmamaktadır, plazmada çözünmüş olarak da mevcuttur.

 • Ozonun Lökositlere Etkileri
 • Ozon, Peroksit oluşumu yoluyla FAGOSİTOZ AKTİVASYONU' na neden olmaktadır.
 • Bu özellikle H2O2 seviyesinin azaldığı kronik enfeksiyöz hastalıklarda önemlidir.
 • Ozon, fagositozun bozulmuş tüm evrelerini düzeltir.
 • İlk olarak adezyon zamanında kısalma ve fagosit-stimüle edici faktörün sentezindeki artış oluşur .
 • Fagositozun birinci evresinin zamanı kısalmıştır.
 • Fagositozun birinci evresinden ikinci evresine daha iyi bir geçiş olmuştur.
 • Fagositozun üçüncü evresinin olabilirliği sağlanmıştır.

 • Ozonun Antikoagülan Etkileri
 • Ozonun trombositler üzerindeki etkisi: ADP, ristocetin ve adrenalin ile platelet agregasyon indeksi değerleri üzerinden araştırılmıştır. Hepsinde de; trombositlerin küme oluşturmasında azalma tespit edilmiştir.
 • Trombosit agregasyonunda azalma: 1-Trombositlerin membranı --- tromboksan üretiminde azalma; 2- Arter duvarından prostasiklin üretimini arttırmakta.
 • Ozon, trombosit enzimi fosfolipaz alfa-2'yi aktive edebilmektedir.
 • Fosfolipaz alfa-2 fosfolipid membranları yıkarak yağ asidi salınımına, özellikle de araşidonik asit salınımına yol açarak gösterir.
 • Ayrıca lipid peroksidasyon ürünlerinin (LPO), özellikle de malonik dialdehitin trombosit agregasyonunu inhibe etiğini gösterilmiş.
 • Fibrinojen, trombosit ve alyuvar kümelenmesinde önemli bir rol oynar.
 • Fibrinojen konsantrasyonunda artış kan viskositesinde artış sağlar.
 • Ozon ise fibrinojen konsantrasyonunda azalma sağlayarak kanın şekilli elamanlarının yapışıp kümelenmesini azaltır, kan akışkanlığını düzeltir.
 • Ozon, primer doğal antikoagülanlarıdan antitrombin III-heparin kompleksinin aktivitesinin % 94'den 102'e yükseldiğini göstermiştir.
 • Bu kompleks; trombin, kallikreinler, ve aktive olmuş kan pıhtılaşma faktörleri XIIa, XIa, Xa, IXa'nın enzimatik aktivitesini nötralize eder ve kan pıhtılaşmasının en güçlü inhibitörü olarak görülür.

 • Ozonun Sistemik Homeostazı Destekleyici-Onarıcı Etki
 • Beyin, vücut ağırlığımızın % 2-2,5 kadarını oluşturmasına rağmen vücuda giren oksijenin dörtte birini beyin tüketir.
 • Bol oksijen alan nöronlar bol enerji üretmeye başlar.
 • Böylece metabolizmaları yükselir, birbirleriyle iletişimleri yoğunlaşır, iletişimin kalitesi artar.
 • ENFORFİN , MELATONİN salgılanır.
 • İnsanlar daha enerjik ve zinde olur.
 • Halsizlik, isteksizlik, uykusuzluk, enerji azlığı, konsantrasyon güçlüğü, kronik yorgunluk, yaygın kas ağrıları, depresyon, anksiyete, panik atak gibi belirtiler iyileşir.
 • Günlük aktiviteler sırasında kolay yorulma olmaz.
 • Hücrelerde aerobik glikolizi uyararak ve enzim aktivasyonu yaparak ATP sentezini artırır ve nöroplastisitede temel rol oynar. •  

  Neredeyiz?
  MEHMETÇİK MAH. 1303 SOKAK
  NO:22 ZEMİN KAT
  PAMUKKALE DENİZLİ


  T: 0507 989 32 89
  T: 0535 773 97 07